HDSD - Lập kế hoạch đào tạo cho khóa mới

Tệp đính kèm 
Tập tin HD Lap KH DT cho khoa moi.docx