PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm Ứng dụng CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ

@utc.edu.vn

(Dành cho đối tượng là các GV/CB/CNV)

 

ĐƠN VỊ :……………………………………………………………………….

              Điện thoại: …………………………………………………..................

 

  1. Thông tin cá nhân:

 

STT

 

MSCB

Họ và tên

Tên tài khoản

đề nghị       

Mật khẩu

đề nghị

 
 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

  1. Cam kết của người đăng ký
    • Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc sử dụng thư điện tử (Internet, Intranet).
    • Tuân thủ quy chế của nhà trường về việc sử dụng các dịch vụ trên mạng trường.

 

Chúng tôi cam kết đã đọc và chấp nhận các qui định nêu trên, nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

 

                                                                                                        Hà nội, ngày … tháng … năm …

Ghi chú:                                                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

- Lưu Trung tâm ứng dụng CNTT.                                                             (Ký tên)