HDSD nhập khối lượng giờ NCKH

Tệp đính kèm 
Tập tin HDSD TK dang ky Gio NCKH_V2.docx