TLHD gửi yêu cầu hỗ trợ CNTT

Tệp đính kèm 
HDSD TK gui yeu cau HTIT_user.doc