HDSD - Nhập khối lượng NCKH

 

Bước 1: Vào chức năng:Trang chủ->Khối lượng giảng dạy->Khối lượng NCKH> Nhập đề tài


 

Bước 2: Chọn “Học kỳ”,”Bộ môn”, và nhấn nút “Thêm đề tài”

 


 

Bước 3:

+ Nhập “Tên đề tài” > Chọn “Loại đề tài”(Chú ý:yêu cầu chọn loại đề tài theo danh mục để xác định số giờ NCKH chính xác>Nhấn nút “Thêm”

+ Để xóa đề tài đã nhập > nhấn nút “Xóa”. Để kết thúc nhập đề tài mới nhấn “Đóng”

 

 

 

+ Để Sửa Tên đề tài > Nhấn vào Đề tài cần sửa sẽ hiện lên ở mục Tên đề tài > người dùng có thể chỉnh sửa Tên đề tài và Loại đề tài à Nhấn nút Sửa > Kết thúc quá trình nhấn nút Đóng

 

Bước 4: Sau khi thêm đề tài thì tất cả các đề tài sẽ xuất hiện trong mục Đề tàià Click chọn Đề tàià Để xác định vai trò của giảng viên cho Đề tài ta thực hiện như sau:

+ Chọn “Bộ môn” ở bảng bên phải > Click chọn Tên giảng viênàChọn Vai Trò và nhấn nút << để thêm giảng viên vào đề tài. Lưu ý là có thể chọn nhiều giảng viên cho một đề tài với các vai trò khác nhau

+ Có thể thay đổi vai trò của giảng viên ở cột “Vai trò”(bảng bên trái)> Sau khi thay đổi vai trò > Nhấn nút “Cập nhật ” để hoàn tất quá trình thay đổi

+ Nếu muốn loại bỏ giảng viên ra khỏi đề tài thì Click chọn Tên giảng viên ở bảng bên trái và nhấn nút >>

Lưu ý: Nếu trong một đề tài có các tác giả trong trường và cả ở ngoài trường thì thực hiện như sau:

+ Bước 1: Thêm Tên đề tài > Chọn giảng viên của bộ môn và gán vào Tên đề tài như các bước ở trên


 

+ Bước 2: Chọn Bộ môn : Đồng tác giả ở bảng bên phải > Chọn Đồng tác giả 1-2-3> Gán các đồng tác giả này vào Tên đề tài như bình thường, coi như đó là thành viên thì tự động hệ thống sẽ chia đều số giờ nghiên cứu khoa học cho tất cả các thành viên(Lưu ý: Các đồng tác giả này số giờ NCKH sẽ không được tính vào khối lượng giảng dạy của bộ môn)