HDSD - Nhập KLGD nien che

 

Bước 1: Vào chức năng:Trang chủ->Khối lượng giảng dạy->Quản lý báo giảng thời khóa biểu->Nhập khối lượng thời khóa biểu( Với chức năng này Người sử dụng có thể Thêm mới, sửa, xóa thời khóa biểu của hệ Niên chế)

Bước 2: Chọn “Bộ môn”, “Hệ đào tạo”, “Học kỳ”

 

Bước 3:

          + Thêm mới: Nhập các thông tin Thời khóa biểu mới tại dòng để trống sau đó nhấn nút “Thêm phân công giảng dạy”

          + Sửa: Click chọn tại dòng muốn sửa, nhập và thay đổi thông tin sau đó nhấn nút “Cập nhật”.

          + Xóa: Click chọn dòng thông tin cần xóa sau đó nhấn nút “Xóa”

 

Tệp đính kèm 
Tập tin HD Nhap TKB nien che.docx