HDSD - Phân công giảng dạy hệ cao học, tại chức, chính qui niên chế

 

Bước 1: Vào chức năng:Trang chủ->Khối lượng giảng dạy->Quản lý báo giảng thời khóa biểu->Cập nhật phân công niên chế. Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện sau đây:


 

Bước 2: Chọn “Hệ đào tạo”,”khóa”, “học kỳ”, “Bộ môn” của giảng viên

 


 

Bước 3: Chọn “Giảng viên” và click chọn thời khóa biểu muốn phân công cho giảng viên à Nhấn nút “Thêm phân công giảng dạy”

 

 

Sau khi đã phân công cho giảng viên để bỏ phân công chọn “Xóa”

 

 

 

Bước 4: Để phân công cho giảng viên thuộc bộ môn khác, nhấn nút “Phân cho giảng viên thuộc bộ môn khác”. Màn hình xuất hiện như sau