PHIẾU YÊU CẦU NÂNG CẤP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trung tâm Ứng dụng CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

  Hà nội, ngày…..tháng…..năm 2016

PHIẾU YÊU CẦU

NÂNG CẤP, SỬA CHỮA  MÁY TÍNH

  1. Thông tin đơn vị sử dụng:

Tên đơn vị:......................................................................            Địa điểm:…………………………..

Mô tả sự cố

  • Máy không khởi động được.
  • Máy dùng hay bị treo.
  • Máy chạy chậm.
  • Máy không vào mạng được.
  • Mô tả khác: ...........................................................................................................

II. Kiểm tra, đánh giá và kiến nghị của Trung tâm Ứng dụng CNTT:

STT

Cấu hình máy

Số lượng

Tình trạng kỹ thuật

Giải pháp / Kiến nghị

 

 

 

 

01

 

Máy tính ..................................

- CPU:

-Main :

- RAM:

- HDD:

- Monitor:

- Keyboard + Mouse:

Mã ĐV:

Số liệu TS:

Năm SD:

.... máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Dữ liệu lưu trữ :

 

 

 

Kỹ thuật kiểm tra:

Kính đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết!

Tổ KT-TT ƯDCNTT

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Trung tâm ƯDCNTT

Phó Giám đốc

 

 

 

Nguyễn Huy Cửu

Người sử dụng

Lãnh đạo đơn vị